اين تم تاکتيکی برای تصفيهُ (تخليه) خانه يا قطر و يا ستونی صورت می گيرد که تا بتوانيم از خانه يا قطر و ستونی که اخيرأ تصفيه شده است، استفاده موثر بکنيم. بيشتر مواقع مهره ای که راه را (خانه،قطر،ستون و...) برای استفاده مهره‌های ديگر خالی می‌کند، خودش در اين راه قربانی می‌شود. و اگر اين قربانی در زمان حمله به روی شاه دشمن صورت گيرد نتيجهُ عمل خيلی قويتر و موثرتر است.اکنون به چند نمونه از اين تم می‌پردازيم.